Публічна оферта та публічний договір про надання послуг

м. Львів
1 червня 2020 року

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою (у відповідності до ст. 641 ЦКУ) та публічним договором (у відповідності до ст. 633 ЦКУ). Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). Беззастережне прийняття цих умов вважається акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.

 

У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на сайті за доменною адресою: https://quickshop.in.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюєтьсыя до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

 

ФІЗИЧНА ОСОБА_ПІДПРИЄМЕЦЬ Шаганов Станіслав Володимирович, який діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.03.2020, реєстраційний номер  24150000000108268, іменований надалі ВИКОНАВЕЦЬ, з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ та/або ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ (надалі – ЗАМОВНИК), в подальшому разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  • З метою однозначного трактування, терміни, наведені нижче, використовуються в цьому Договорі у такому значенні:
   • Публічна оферта– пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до Сервісу https://quickshop.in.ua для здійснення діяльності у сфері продажу товарів та послуг на умовах, що викладені у даному Договорі.
   • Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладання даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
   • Сервіс Виконавця(надалі – Сервіс) – онлайн-сервіс, побудований за моделлю SaaS (Software as a Service), який за допомогою Чат-боту та доступу до Особистого кабінету на умовах обраного (сформованого) та передплаченого Пакету послуг надає Замовнику можливість в онлайн режимі надавати пропозицію товарів та послуг згідно своєї діяльності, приймати замовлення, здійснювати комунікацію з приводу замовлень, а також інші можливості, передбачені Сервісом. Сервіс та його характеристики розміщуються в мережі Інтернет за доменною адресою https://quickshop.in.ua, постійно доповнюються, розвиваються та можуть змінюватися залежно від внутрішньої політики Виконавця.
   • Послуги– набір послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, на умовах оферти (пропозиції) шляхом надання протягом певного часу можливості користування Сервісом. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, включає наступні послуги:
  • забезпечення Замовника можливістю користування Сервісом онлайн протягом оплаченого періоду у відповідності з оплаченим Пакетом послуг;
  • консультування Замовника з питань можливостей Сервісу та роботи з ним;
  • робота зі зверненнями Замовника щодо можливих помилок у функціонуванні Сервісу;
  • технічна підтримка функціонування Сервісу.
   • Обліковий запис– персональний запис Замовника, який включає набір даних про Замовника, що ним надана для доступу до Особистого кабінету.
   • Сторінка реєстрації– інтернет-сторінка, розташована за доменною адресою https://quickshop.in.ua, та призначена для введення необхідних для реєстрації як Замовника даних.
   • Особистий кабінет (система керування замовленнями)– спеціальний розділ на Сервісі Виконавця, де Замовник може керувати Послугами та функціями Сервісу, доступ до якого Замовник здійснює за допомогою Облікового запису.
   • Пакет послуг — докладний перелік доступних Замовнику Послуг Виконавця, які надаються Замовнику на певний період та за певну плату. Пакет послуг може складатись як виключно з мінімального базового набору Послуг, так і включати додаткові Послуги (розширені функціональні можливості). Замовник самостійно обирає додаткові розширені функції Сервісу (формує індивідуальний Пакет послуг) в момент процедури реєстрації, та/або може редагувати ці дані в подальшому в Особистому кабінеті в момент здійснення замовлення та оплати Сервісу на наступний період користування.
   • Чат-бот– це спеціальна програма в межах Сервісу, що автоматично через інтерфейс месенджерів (Telegram, Messenger та інші) виконує окремі функції в межах такого Сервісу (надає пропозицію товарів та послуг згідно діяльності Замовника, приймає замовлення тощо).
  • В цьому Договорі можуть використовуватися терміни, не передбачені в п.1.1. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається (у наступній послідовній порядковості): законодавством України; на сайті за доменною адресою https://quickshop.in.ua; загально прийнятим тлумаченням, що склалося.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послуги, а Замовник, в свою чергу, зобов’язується оплатити Виконавцю такі Послуги та виконувати інші зобов’язання з дотримання порядку, умов та строків, передбачених цим Договором.
 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВИКОНАВЦЕМ ПОСЛУГ ЗАМОВНИКУ ТА ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ
  • Послуги надаються Виконавцем через Сервіс, де Замовник проходить процедуру реєстрації, яка складається із заповнення відповідної електронної реєстраційної анкети (бланку) та акцепту (прийняття) цього Договору шляхом технічного підтвердження, після чого, Замовник отримує доступ до Особистого кабінету. Відтак, цей Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту реєстрації на сайті за доменною адресою https://quickshop.in.ua, після надання повного та безумовного акцепту (прийняття) цього Договору шляхом технічного підтвердження. Факт реєстрації Замовника на Сторінці реєстрації є беззастережним прийняттям Користувачем умов цього Договору та свідчить про згоду дотримуватися цих умов без підписання письмового примірника Сторонами.
  • Виконавець надає Послуги Замовнику, а Замовник, в свою чергу, приймає їх після здійснення оплати відповідно до умов цього Договору та обраного Пакету послуг.
  • Замовник після первинної реєстрації на Сторінці реєстрації та надання Виконавцем доступу до Особистого кабінету одноразово отримує право на отримання Послуг від Виконавця протягом 30-денного випробувального періоду надання Послуг, який починається з дати такої реєстрації. За надання Послуг Виконавцем за зазначених умов протягом зазначеного періоду оплата Замовником не здійснюється.
  • Користування Сервісом, так само як і споживання Послуг Виконавця дозволяється особам, які досягли 18 років.
 2. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
  • Ціна Договору становить загальну суму вартості Послуг, оплачених Замовником у відповідності до обраного (сформованого) Пакету послуг.
  • Замовник оплачує Виконавцю Послуги відповідно до обраного (сформованого) Пакету послуг, інформація про складові та характеристики якого (мінімальний базовий набір Послуг та додаткові функціональні можливості)  опублікована на сайті за доменною адресою https://quickshop.in.ua. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість та умови надання Послуг по Пакету послуг через розміщення інформації на сайті за доменною адресою https://quickshop.in.ua. Встановлена вартість та умови надання Послуг діють до наступної зміни, а також протягом всього передплаченого Замовником періоду. Зміна вартості і умов надання послуг доводиться до відома Замовника не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку дії змін шляхом розміщення відповідної інформації на сайті за доменною адресою https://quickshop.in.ua.
  • Оплата Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України, – «гривні», – у безготівковій формі. Замовник здійснює оплату шляхом використання способів безготівкової оплати, доступних у Сервісі або через будь-який безпечний платіжний сервіс шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
  • Послуги надаються Замовнику на умовах попередньої оплати. Замовник сплачує 100% (сто відсотків) вартості замовлених Послуг згідно обраного (сформованого) Пакету послуг. Інформація про завершення передплаченого періоду користування Сервісом висвітлюється як нагадування в Особистому кабінеті Замовника. У разі нездійснення оплати на наступний період користування Сервісом Виконавець призупиняє надання Послуг та право користування Замовником Сервісом до моменту здійснення останнім відповідної оплати. Дані Замовника продовжують зберігатись протягом строку, зазначеного в цьому Договорі. Після отримання відповідної оплати Виконавець поновлює надання Послуг та право Замовника користуватися Сервісом.
  • Замовник має право призупинити (припинити) користування Сервісом та Послугами Виконавця шляхом припинення оплати, повідомлення про що Замовник зобов’язаний відправити на електронну пошту quickshopbot@gmail.com, або в службу підтримки через Особистий кабінет. В такому випадку дані Замовника продовжують зберігатись протягом строку, зазначеного в цьому Договорі.
  • Дані, які були внесені Замовником до Сервісу, зберігаються впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів.
  • Будь-які комісії за використання послуг платіжних систем, банків сплачуються за рахунок Виконавця.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Обов’язки Замовника:
   • до укладання цього Договору ознайомитися зі змістом та умовами оферти (пропозиції), а також з повним переліком Послуг, які пропонуються Виконавцем Замовнику при виборі (формуванні) ним Пакету послуг. Дана інформація розміщена на сайті Виконавця за доменною адресою https://quickshop.in.ua.
   • визнати і погодитись з тим, Сервіс і всі необхідні програми, пов’язані з ним, містять конфіденційну інформацію, яка захищена положеннями законодавства, включаючи, але не обмежуючись, про інтелектуальну власність. Ані сам Замовник, ані інші особи за сприяння з боку Замовника не копіюватимуть і не змінюватимуть програмне забезпечення; не створюватимуть програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу; не втручатимуться в програмне забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм; не здійснюватимуть продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо програмного забезпечення та сервісів, наданих Замовнику, а також не модифікуватимуть Сервіс, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього.
   • пройти процедуру реєстрації. Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Замовник надає недостовірну інформацію або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або скасувати реєстрацію Замовника і відмовити Замовнику у використанні Сервісу.
   • нести відповідальність за безпеку даних свого Облікового запису, а також за все, що буде зроблено у Сервісі під Обліковим записом Замовника.
   • негайно повідомити Виконавця про будь-які випадки неавторизованого (забороненого Замовником) доступу з даними Облікового запису Замовника та/або про будь-яке порушення безпеки.
   • вчасно й у повному обсязі сплачувати Послуги Виконавця відповідно до порядку, умов та строків передбачених цим Договором.
   • не використовувати Сервіс для порушення законодавства України або норм міжнародного права та для порушення нормальної роботи Сервісу.
   • за рахунок власних сил і коштів забезпечувати собі доступ до мережі Інтернет і наявність необхідного для цього обладнання.
   • повністю дотримуватися й виконувати умови цього Договору, додатків (додаткових угод) до нього, інших суміжних документів, що регулюють порядок та умови використання Послуг та Сервісу.
   • не передавати свої права по цьому Договору будь-якій третій стороні.
  • Обов’язки Виконавця:
   • якісно, вчасно й у повному обсязі надавати Послуги Замовникові згідно умов цього Договору та обраного (сформованого) Замовником Пакету послуг.
   • при наданні Послуг за цим Договором забезпечити можливість доступу Замовника до функціоналу Сервісу через Особистий кабінет, з використанням даних Облікового запису Замовника. При цьому Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості використання Замовником функціоналу Сервісу з причин, не залежних від Виконавця.
   • зберігати конфіденційність даних Замовника, керуючись «Політикою конфіденційності» (що міститься за посиланням: https://quickshop.in.ua/confidentiality/ цим Договором, додатками (додатковими угодами) до нього, суміжними документами та чинним законодавством.
   • вчасно інформувати Замовника про зміну умов надання Послуг шляхом розміщення такої інформації на сайті за доменною адресою https://quickshop.in.ua.
   • на вимогу Замовника виготовити, підписати та направити на адресу Замовника Акти наданих послуг.
  • Права Замовника:
   • вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов цього Договору.
   • отримувати доступ до Сервісу, використовуючи дані Облікового запису.
   • подавати пропозиції щодо поліпшення якості Сервісу та його додаткових можливостей будь-яким зручним способом: відправити повідомлення на електронну пошту quickshopbot@gmail.com або в службу підтримки через Особистий кабінет.
   • отримувати інформацію щодо Сервісу будь-яким зручним способом: на сайті за доменною https://quickshop.in.ua, або відправивши повідомлення на електронну пошту quickshopbot@gmail.com або в службу підтримки через Особистий кабінет.
  • Права Виконавця:
   • тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг за Договором з технічних або інших причин, що перешкоджають наданню Послуг, на час усунення таких причин.
   • призупинити надання Послуг за цим Договором та/або достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках порушення Замовником зобов’язань та/або гарантій, прийнятих/задекларованих у відповідності з цим Договором.
   • призупинити надання Послуг за цим Договором та/або достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку отримання скарг від третіх осіб щодо діяльності Замовника (користувача Сервісу), якщо така діяльність порушує норми чинного законодавства України.
   • розірвати цей Договір в односторонньому порядку і видалити дані Замовника без повідомлення, якщо Замовник протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів поспіль не отримував доступ до функціоналу Сервісу на сайті за доменною адресою https://quickshop.in.ua за допомогою даних Облікового запису.
   • припинити надання Сервісу в односторонньому порядку в разі порушення Замовником положень п. 4.3, 4.4 та 4.5 цього Договору.
   • в разі дострокової відмови Замовника від Сервісу, не повертати Замовникові вартість оплаченого терміну користування Сервісом.
   • вводити до Сервісу нові функції на свій розсуд, враховуючи відгуки і побажання Замовника.
   • має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором. При цьому Виконавець залишається відповідальним за якість наданих Послуг з урахуванням обмежень відповідальності, передбачених цим Договором.
 1. СТРОК ОФЕРТИ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
  • Ця оферта (пропозиція) діє з моменту її опублікування на сайті за доменною адресою: https://quickshop.in.ua і є безстроковою.
  • Виконавець має право відкликати або змінити цю оферту (пропозицію) в односторонньому порядку.
  • Договір набирає чинності з моменту акцепту (прийняття) оферти (пропозиції) Замовником – факту реєстрації Замовника на Сторінці реєстрації, і діє протягом терміну, визначеного обраним (сформованим) Пакетом послуг з урахуванням фактів здійснення відповідних оплат Замовником у відповідності до Розділу 4 «ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ» цього Договору.
  • Дія цього Договору припиняється у випадку:
   • розірвання Договору за згодою Сторін;
   • відмови Замовника від Послуг, про яку він повинен сповістити Виконавця не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати припинення дії Договору, шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця quickshopbot@gmail.com або в службу підтримки через Особистий кабінет. У цьому разі, строк дії цього Договору закінчується після спливу строку передплаченого Замовником відповідно до обраного (сформованого) Пакету послуг, який вираховується з урахуванням положень цього Договору.
   • розірвання в односторонньому порядку з ініціативи однієї зі Сторін у випадку грубого й/або систематичного порушення іншою Стороною умов Договору.
  • Цей Договір залишається в силі в разі зміни адрес і реквізитів Сторін, зміни їх засновницьких (установчих) документів, включаючи, але не обмежуючись: зміни власника, організаційно-правової форми тощо, а також паспортних, контактних і інших даних Замовника:
   • Виконавець про відповідні зміни повідомляє Користувача шляхом розміщення повідомлення про це на сайті за доменною адресою https://quickshop.in.ua.
   • Замовник відповідні зміни проводить за допомогою корегування даних у відповідному розділі Особистого кабінету.
 1. ГАРАНТІЇ
  • Виконавець гарантує, що він володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.
  • Виконавець гарантує, що він зберігатиме дані, що внесені у Сервіс, впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів після закінчення оплаченого терміну користування Сервісом.
  • Протягом дії цього Договору Виконавець вживає всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок у роботі Сервісу у випадку їх виникнення у максимально короткі строки. При цьому Виконавець не гарантує відсутність помилок і збоїв при наданні Замовнику Послуг.
  • Виконавець відмовляється від надання будь-яких гарантій і умов у відношенні відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.
  • Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа належним чином уповноважена на укладання Договору від імені Замовника) гарантує Виконавцю, що при реєстрації в Сервісі Замовник вказав повні і достовірні відомості про себе, свою організацію, які не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України.
  • Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа належним чином уповноважена на укладання Договору від імені Замовника) гарантує Виконавцю, що Замовник має всі необхідні права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.
  • Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа належним чином уповноважена на укладання Договору від імені Замовника) гарантує Виконавцю, що на момент акцепту (прийняття) цього Договору він володіє необхідною право- та дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.
  • Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа належним чином уповноважена на укладання Договору від імені Замовника) гарантує Виконавцю та, даючи повний та безумовний акцепт (прийняття) цього Договору, підтверджує, що він ознайомився з умовами цього Договору, додатками (додатковими угодами) до нього, іншими суміжними документами і немає стосовно них ніяких заперечень.
  • Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • Сторони розуміють специфіку обробки й передачі даних у мережі Інтернет, тому погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг з незалежних від нього причин, включаючи, але не обмежуючись в результаті збоїв у роботі програмно-апаратних комплексів третіх осіб і/або каналів передачі даних, інтернет-ресурсів, що не належать Виконавцеві.
  • Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки й неодержану вигоду, пов’язану з використанням Послуг Замовником, включаючи, але не обмежуючись стосовно оплати послуг Замовника третіми особами.
  • Виконавець не несе відповідальності за мету та предмет діяльності Замовника, для здійснення якої Замовник використовує Сервіс Виконавця.
  • Виконавець не несе відповідальності за зміст будь-яких даних, які створюються, обробляються, передаються й отримуються Замовником або іншими користувачами Сервісу й не відшкодовує будь-які збитки, нанесені такими даними, їхнім змістом і використанням.
  • Виконавець не несе відповідальність за зміст і достовірність будь-якої інформації Замовника, поширюваної через Інтернет за допомогою надання Послуг, а також за будь-які непрямі збитки, понесені Замовником в період використання або невикористання Послуг.
  • Виконавець не несе відповідальність за зміну властивостей, функцій і якості Послуг, що надаються Замовнику, якщо такі явно не описані в Договорі.
  • Замовник відповідає за схоронність своїх даних Облікового запису й за документально підтверджені збитки, заподіяні Виконавцеві в результаті санкційованого або несанкційованого одержання й використання даних Облікового запису Замовника будь-ким. У випадку крадіжки даних Облікового запису Замовника, Замовник має право направити на адресу Виконавця письмову заяву про зміну Пароля з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, який підтверджує оплату Послуг на дату зміни Пароля.
 3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  • Сторони погодились дотримуватись умов конфіденційності, встановлених «Політикою конфіденційності» (що міститься за посиланням https://quickshop.in.ua/confidentiality/.
  • Зобов’язання щодо конфіденційності не поширюються на інформацію, що на час її отримання була загальновідомою або стала загальновідомою не з вини Замовника або Виконавця.
 4. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  • Особисті немайнові права на всі об’єкти інтелектуальної власності, створені під час або в результаті надання Виконавцем Послуг за цим Договором, як за його виключної участі, так і за спільної участі Виконавця, Замовника та/або третіх осіб, належать Виконавцю.
  • Усі та будь-які виключні майнові права на всі об’єкти інтелектуальної власності, створені під час або в результаті надання Виконавцем Послуг за цим Договором, як за його виключної участі, так і за спільної участі Виконавця, Замовника та/або третіх осіб у повному обсязі належать Виконавцю.
  • Виконавець має право відчужувати або переуступати свої майнові права інтелектуальної власності, набуті за цим Договором, третім особам.
 5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБТАВИНИ
  • Жодна Сторона цього Договору не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання або за несвоєчасне чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи несвоєчасне або неналежне виконання є виключним наслідком форс-мажорних обставин, таких як, наприклад, стихійні лиха, катастрофи, аварії, заворушення, дії урядових установ, дії суб’єктів природних монополій чи військові дії, які є поза можливим контролем з боку Сторони цього Договору, яка заявляє про форс-мажорні обставини. Перелік таких обставин не є вичерпним.
  • Будь-яка Сторона, що заявляє про форс-мажорні обставини повинна надати повідомлення про це іншій Стороні в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів після виникнення форс-мажорних обставин або протягом 10 (десяти) календарних днів з часу, коли такій Стороні стало відомо про форс-мажорні обставини.
  • У випадку припинення форс-мажорних обставин, постраждала Сторона повинна відразу ж письмово повідомити про це іншу Сторону. Повідомлення повинно вказувати умови, за якими зобов’язання згідно з цим Договором будуть виконані.
 6. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.
  • Будь-які спори, суперечки та вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, в тому числі стосовно його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
  • Будь-які спори, суперечки та вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, в тому числі стосовно його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, яку Сторонам не вдається врегулювати шляхом переговорів, підлягає передачі на остаточне вирішення у відповідності до порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 7. ІНШІ УМОВИ
  • З метою ефективного надання Послуг за цим Договором Виконавець на договірній основі може залучати третіх осіб (контрагентів, постачальників, виконавців).
  • Сторони гарантують, що в момент укладення та підписання цього Договору, вони розуміли значення своїх дій, могли керувати ними та діяли за власним бажанням, без будь-якого примусу; Сторони володіють необхідним обсягом правосуб’єктності для укладення цього Договору. Сторони також гарантують, що вони не укладали цей Договір під впливом тяжкої обставини, обману, насильства тощо.
  • Замовник гарантує, що в момент складання прийняття (акцепту) цього Договору він не діє під впливом тяжкої обставини, обману, насильства тощо, він розуміє правову природу та характер цього Договору, термінологію, що використана у цьому Договорі, розуміє характер та обсяг тих чи інших Послуг, що надаються у відповідності до цього Договору тощо.
  • Реєстрація Замовника на Сервісі Виконавця відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю однозначну та беззастережну згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі та будь-яких інших додатках (додаткових угодах), суміжних документах до нього з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку тощо.
  • Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти (пропозиції) та цей Договір в будь-який момент на свій розсуд. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до оферти (пропозиції) тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору між Замовником і Виконавцем, і ці зміни починають діяти одночасно з внесенням змін до оферти (пропозиції). У разі внесення Виконавцем змін до оферти (пропозиції) та цього Договору, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення на сайті за доменною адресою https://quickshop.in.ua, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні. Якщо після внесення змін до оферти (пропозиції) та цього Договору, Замовник продовжує користуватися Послугами Сервісу – це означає акцепт (прийняття/згоду) Замовника з такими змінами, у зв’язку з чим Замовник бере на себе зобов’язання регулярно відстежувати відповідні зміни на сайті за доменною адресою https://quickshop.in.ua.
  • Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнане будь-яким судом чи компетентним органом недійсним, нечинним, незаконним чи таким, що не має юридичного значення, вважається, що таке положення не є частиною Договору і даний факт не впливає на правочинність решти положень Договору.
  • Недійсні, нечинні, незаконні та такі положення, що визнані такими, що не мають юридичного значення, замінюються або доповнюються дійсними та чинними положеннями, що найточніше відповідають характеру та економічним цілям цього Договору. У будь-якому випадку, коли будь-яке положення Договору є чи стає недійсним, нечинним, незаконним та/або таким, що не має юридичного значення, Виконавець зобов’язується внести зміни до цього Договору з метою збереження чинності його умов та положень.
  • Сторони визнають факсимільне відтворення підписів осіб, уповноважених на підписання актів наданих послуг, інших первинних бухгалтерських та податкових документів.
  • З усіх питань, що не врегульовані офертою (пропозицією) та цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Шаганов Станіслав Володимирович
Україна, 79049, м. Львів, вул. Вернадського 40/13
ІПН 3036620331

Банківські реквізити:

п/р: UA673003460000026001095636701

в АТ “АЛЬФАБАНК”

МФО 300346